Õpetamine on õppimine

Üliõpilaste ja õppejõudude rolle käsitleva uurimuse tulemuste esitlus

6. juunil kell 11:45-14:00 toimub Tartus Oeconomicumis, Narva mnt 4 – B206 üliõpilaste ja õppejõudude rolle käsitleva uurimuse tulemuste esitlus. Olete oodatud osalema!

Uuringu lühikokkuvõte

Üliõpilase ja õppejõu rollid on teinud läbi suuri muutusi ning see tekitab küsimuse: kas osapoolte ettekujutus oodatavast käitumisest on kooskõlaline? See teema on aktuaalne üliõpilaste ja õppejõudude koostöö seisukohalt, kuid samaväärselt tähtis kõrgkoolide juhtidele ning lapsevanematele, kes toetavad noori nende haridusteel.

Uuringust selgub, et kui kõrvutada üliõpilaste endi ettekujutust väga heast üliõpilasest hea üliõpilasega, siis esimene eristub just aktiivsuse ja õpingutele pühendumise poolest. Õppejõudude arvates seisneb väga hea ja hea õppejõu vahe eelkõige hoiakutes ja isiksuseomadustes ning vähemal määral oskustes ja teadmistes.

Rolliootustega seotud erinevustena saab välja tuua, et üliõpilased ootaksid õppejõududelt enam inspireeriva liidri käitumist; samal ajal, kui õppejõud omistavad neile tunnustele vähem tähtsust ning peavad üliõpilaste motivatsiooni allikateks pigem õppejõu erialast ekspertiisi ja pühendumust.

Õppejõudude poolt üliõpilastele esitatud rolliootustes on väga suur osakaal korralikkusel ja kohusetundlikkusel. Ka on huvipakkuv tulemus, mille järgi nii üliõpilaste ootused kui ka õppejõudude kujutlus sellest, et üliõpilasi tuleks kaasata ning tunnustada partnerina, on küllaltki napp. Siit tuleb välja, et kollegiaalsest seost ei peeta esmaseks rollisuhte aluseks. Mitmel juhul tuuakse välja, et pigem näevad nii üliõpilased kui ka õppejõud õppejõu-üliõpilase suhet kliendisuhtena.

Turumajanduslike printsiipide rakendamine hariduses on ilmselt loonud soodsa pinnase kliendikesksuse domineerimiseks, kuid kliendirahulolu printsiipide üks-ühene ülekanne õppejõu ja üliõpilase rollisuhetesse võib kaasa tuua mitmesuguseid probleeme (sh kooskõlalisus haridusele seatud sisuliste nõudmistega). Uuringu tulemused viitavad, et kliendi- ning kollegiaalse suhte sisu teadvustamisele tuleks vastastikuste rollide täpsustamise seisukohalt tähelepanu pöörata. Mõlema rollikujutluste kaasajastamise vaatenurgast võib arenguülesandeks pidada eetika ja rahvusvaheliste kogemustega seonduva tähtsustamist, sest kahjuks nii üliõpilaste kui ka õppejõudude rollikujutluses on need teemad alaesindatud.

Rohkem infot: Kadri Karma, TÜ majandusteaduskond, Ettevõttemajanduse instituut, e-mail: kadri.karma@ut.ee, tel: 55 674685.

TUTVU UURINGU RAPORTIGA (*.pdf)

29.05.2014

Tänuüritus

6. märtsil 2014 toimus Tallinnas programmi Primus lõpetamine, tänuüritus partneritele. Vaata fotomeenutusi üritusest programmi Facebooki lehel

Koostöö

Programmil Primus on 21 partnerit: 19 kõrgkooli, Eesti Üliõpilaskondade Liit ja Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus. Tutvu partnerite täpsema nimekirjaga.

Primuse fännileht

Jälgi programmi Primus fännilehte Facebookis. Seal kajastame uudiseid, põnevamaid sündmusi ja just seal on võimalik näha ka pilte toimunud üritustest.

Kalender

Toimunud ürituste, seminaride, sündmuste ja koolituste nägemiseks heida pilk elluviija kalendrisse ning partnerite korraldatavate ürituste kalendrisse.