Õpetamine on õppimine

Uus eestikeelne haridusajakiri ootab artikleid esiknumbrisse

Koostöös Tallinna Ülikooli ja Eesti Akadeemilise Pedagoogika Seltsiga antakse Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudi algatusel 2013. aasta sügisel välja eestikeelse elektroonilise Eesti Haridusteaduste Ajakirja esimene number. Esiknumber on kavandatud kõrgetasemeliste teadusartiklite avaldamiseks õpetajakoolituse ja kõrgkoolipedagoogika valdkonnast. Toimetajateks on Äli Leijen, Mari Karm ja Edgar Krull. Kutsume üles haridus- ja kasvatusvaldkonna doktorante, teadureid, õppejõude esitama oma artikleid värske ajakirja esimesse numbrisse!

Eesti Haridusteaduste Ajakiri ilmub regulaarselt, kaks korda aastas (novembris ja mais), avatud juurdepääsuga Internetis (open access). Alates esimesest numbrist on ajakiri kättesaadav avatud juurdepääsuga andmebaasides Directory of Open Access Journals, Central and Eastern European Online Library ja Sage Open. See võimaldab artiklitele laiemat rahvusvahelist ja valdkonnaülest levikut, kaitstes autoreid samas Creative Commons litsentsiga. Ajakirjal on rahvusvaheline kolleegium, käsikirju retsenseerib vähemalt kaks retsensenti, üldjuhul on üks neist Eestist ja teine välismaalt.

Autoritelt oodatakse avaldamiseks käsikirju, mida ei ole varem avaldatud ega mujale avaldamiseks esitatud. Oodatud on nii empiirilisi uuringuid tutvustavad kaastööd kui ka teoreetilised ülevaateartiklid. Ühe käsikirja maht on 40 000–60 000 tähemärki koos tühikutega, lisaks pikem ingliskeelne kokkuvõte (6000–9000 tähemärki). Käsikirjad tuleb vormistada korrektses eesti keeles ja Ameerika Psühholoogide Assotsiatsiooni publitseerimisjuhiste järgi (Publication Manual of the American Psychological Association, 6th edition).

Õpetajakoolituse ja kõrgkoolipedagoogika erinumbri koostamise ajakava on järgmine:

  1. Autorid saadavad teemad ja eestikeelsed resümeed (pikkus kuni 200 sõna) hiljemalt 21.12.2012 toimetaja Äli Leijenile aadressil ali.leijen@ut.ee. Resümee sisaldab teemakohase teaduskirjanduse põhiseisukohad, uuringu eesmärgi, uurimismeetodid ja (oodatavad) tulemused.
  2. Toimetajad teatavad, milliseid käsikirju nad ootavad erinumbrisse 28.12.2012.
  3. Autorid esitavad toimetajatele korrektselt vormistatud käsikirja koos ingliskeelse kokkuvõttega 01.04.2013.
  4. Toimetajad teatavad autoritele retsenseerimise tulemused 01.05.2013.
  5. Autorid arvestavad retsensentide märkusi 31.05.2013.
  6. Vajadusel käsikirjade teine retsenseerimine ja märkuste arvestamine 01.07.2013.
  7. Artiklite keeletoimetamine 01.09.2013.
  8. Ajakirja küljendamine Tartu Ülikooli Kirjastuses september–oktoober 2013.
  9. Ajakirja ilmumine november 2013.

Eesti Haridusteaduste Ajakirja teine erinumber ilmub 2014. aasta mais.

Täiendavat informatsiooni ajakirja ja selle kaastöödele esitatavate nõuete kohta saab Krista Uibult aadressil krista.uibu@ut.ee.

14.12.2012

Tänuüritus

6. märtsil 2014 toimus Tallinnas programmi Primus lõpetamine, tänuüritus partneritele. Vaata fotomeenutusi üritusest programmi Facebooki lehel

Koostöö

Programmil Primus on 21 partnerit: 19 kõrgkooli, Eesti Üliõpilaskondade Liit ja Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus. Tutvu partnerite täpsema nimekirjaga.

Primuse fännileht

Jälgi programmi Primus fännilehte Facebookis. Seal kajastame uudiseid, põnevamaid sündmusi ja just seal on võimalik näha ka pilte toimunud üritustest.

Kalender

Toimunud ürituste, seminaride, sündmuste ja koolituste nägemiseks heida pilk elluviija kalendrisse ning partnerite korraldatavate ürituste kalendrisse.