Õpetamine on õppimine

Uuring: mis mõjutab üliõpilaskandidaatide valikuid SAISis?

Programmi Primus ja partnerite koostöös on valminud uuring „Üliõpilaskandidaatide valikuid mõjutavad tegurid Sisseastumise Infosüsteemi (SAIS)andmete põhjal“.

Uuringu eesmärgiks on eelkõige analüüsida SAISi andmete põhjal sisseastujate käitumist kõrgharidusõppekava valikul, sealhulgas teha järeldusi senise vastuvõtukorralduse eesmärgipärasuse kohta, selgitada välja vajalikud tegevused tulevaste aastate vastuvõtuprotsesside parendamiseks ja tõhustamiseks ning anda sisend uue SAISi arendusülesandesse.

Mõningad uuringu põhitulemused on:

  • SAISi kaudu kandideeris 2013. aastal (01.01.2013–16.09.2013) kõrghariduse esimesele astmele 15 065 Eesti taustaga isikut. Neist 10 739 (71%) osutus vähemalt ühele õppekavale vastuvõetuks ning 9291 (62% kandidaatidest) kinnitas oma õppimatulekut SAISis vastuvõttu korraldavasse õppeasutusse.
  • Eesti taustaga isikud esitasid kõrghariduse esimesele astmele kokku 39 742 kandideerivat avaldust, mis teeb keskmiselt 2,6 avaldust isiku kohta (meeste ja naiste võrdluses siinkohal erisusi ei ole).
  • Eestis 2012/13. õppeaastal gümnaasiumi lõpetanutest (HTMi esialgsetel andmetel 9130 isikut) 65% kandideeris SAISi kaudu kõrghariduse esimesele astmele.
  • Mida rohkem aega on möödunud üldhariduskooli lõpetamisest, seda kindlam on kandidaadi soov õppida ühte kindlat eriala ning seda vähem avaldusi esitab ta erinevatele konkurssidele.
  • Vastuvõetute osakaal nooremate kandidaatide hulgas oli oluliselt kõrgem kui vanemaealiste hulgas.
  • 52% õppima tulijatest (4857 isikut) on loobunud vähemalt ühest teisest õppimisvõimalusest. Nendest, kes osutusid vastuvõetuks nii ülikooli kui rakenduskõrgkooli, otsustas 57% (871 isikut 1525-st) õppimatuleku ülikooli kasuks.

Tutvu uuringu täpsemate tulemuste ning sisuga uuringu lõpparuandes.

Uuringuaruande koostasid Tuuli Kaldma ja Helina Riisalu, toimetasid Anneli Lorenz ja Siret Rutiku. Lõpparuanne on saadaval vaid elektroonilisel kujul.

Uuringu läbiviimist toetas Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfond.

 

21.11.2013

Tänuüritus

6. märtsil 2014 toimus Tallinnas programmi Primus lõpetamine, tänuüritus partneritele. Vaata fotomeenutusi üritusest programmi Facebooki lehel

Koostöö

Programmil Primus on 21 partnerit: 19 kõrgkooli, Eesti Üliõpilaskondade Liit ja Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus. Tutvu partnerite täpsema nimekirjaga.

Primuse fännileht

Jälgi programmi Primus fännilehte Facebookis. Seal kajastame uudiseid, põnevamaid sündmusi ja just seal on võimalik näha ka pilte toimunud üritustest.

Kalender

Toimunud ürituste, seminaride, sündmuste ja koolituste nägemiseks heida pilk elluviija kalendrisse ning partnerite korraldatavate ürituste kalendrisse.