Õpetamine on õppimine

Uuendatud on juhend partnerile

Juhendi muudatused tulenesid vajadusest juhendi tekst viia vastavusse dokumentidega, millele juhendis viidatakse s.h. (muudetud programmi tekstiga); töö käigus ilmnenud vastuoludest programmi teksti ning juhendi vahel; elluviija hinnangul pole juhendis kehtestatud reeglid mõistlikud ning suurendavad partneri ja elluviija asjaajamise ning dokumentide vormistamise koormust.

Uuendatud juhendit saab alla laadida siit ning see on üleval "Dokumendid" rubriigis.

Juhendis muudeti järgmisi punkte:

1. Punkt 1.1.2 Programmi elluviija ja partnerid

Kustuti partnerite nimekirjast Eesti-Ameerika Äriakadeemia

Põhjendus: vastavusse viimine programmi muudatustega kinnitatud Haridus- ja Teadusministri 6. augusti 2013.a. käskkirjaga nr 381

 

2. Punkt 1.3

Sõnastati ümber programmi abikõlblikkuse periood:

1. jaanuar kuni 30. juuni 2014.

Põhjendus: vastavusse viimine programmi muudatustega kinnitatud Haridus- ja Teadusministri 6. augusti 2013. a. käskkirjaga nr 381

 

3. Punkt 2.5 Tegevus 5. Uuringute ja analüüside läbiviimine.

Kustutati lõik (lk 16):

Uuringuteks eraldatud vahendite kasutamise nõuded on toodud juhendis OJ 405-01-204 Programmi Primus juhend tegevuse 5 uuringute ja analüüside läbiviimise uuringutoetuste taotlemiseks, kasutamiseks ja menetlemiseks. Elluviija sõlmib partneritega, kelle analüüsi- ja uuringuprojekte toetatakse, lepingud, milles lepitakse kokku projekti detailne tegevuskava, eelarve, tulemused ja publikatsioonide arv ning aruandlus. Partnerid lähtuvad oma kulude tekkimisel kinnitatud eelarvest. Kui eelarves on ettenähtud lähetuskulud, siis nende kohta ei ole vaja esitada eraldi enesetäiendamise taotlust ja aruannet. Kui taotletakse uuringuprojekti eelarve väliselt konverentsil või lähetusel osalemist, siis tuleb vastavad dokumendid esitada Tegevuse 5 koordinaatorile.

Põhjendus: alates 2013. aastast ei ole korraldatud uuringute läbiviimiseks avalikke taotlusvoore, analüüside läbiviimised on osa partneri tegevuskavas ning on kooskõlastatud juhtnõukogu poolt. Lepingute sõlmimine toob kaasa suurema administreerimise koormuse nii partneritele kui ka elluviijale, samas ei mõjuta see tulemuse saavutamist.

 

4. Punkt 2.7.1.3 E-õppe koolitusega kaasnev dokumentatsioon ja e-õppe koolituse ühikuhinna rakendamise põhimõtted

Asendati sõna „osaleja“ sõnaga „lõpetaja“. Uus sõnastus: „E-õppe koolituste ühikuhinna arvestamise aluseks on ühe lõpetaja üks EAP“

Põhjendus: vastavusse viimine programmi muudatustega kinnitatud Haridus- ja Teadusministri 6. augusti 2013. a. käskkirjaga nr 381

 

5. Punkt 2.7.3.1 Muude üritustega kaasnev dokumentatsioon

Kustutati  alapunkt 3 „Ürituse materjalid“

Põhjendus: muude üritusega ei kaasne alati materjale ning seetõttu ei ole mõistlik neid partnerilt ka nõuda.

 

6. Punkt 2.9.1.1 Partner esitab elluviijale

Muudeti viimase lõigu sõnastust: „Elluviija peab partneritega läbirääkimisi/konsultatsioone ning esitab tegevuskava juhtnõukogule kooskõlastamiseks. Kooskõlastatud tegevuskava allkirjastab partneri allkirjaõiguslik isik esindaja“ ning sõnastati see järgnevalt: „Elluviija peab partneritega läbirääkimisi/konsultatsioone ning esitab tegevuskava juhtnõukogule kooskõlastamiseks.“

Põhjendus: partner allkirjastab lepingulisa, mis koostatakse juhtnõukogu poolt kooskõlastatud tegevuskava alusel, seetõttu ei ole eraldi tegevuskava allkirjastamine vajalik.

 

7. Punkt 2.9.1.2 Elluviija korraldab

Muudeti punkti 1) sõnastust ja sõnastati järgnevalt „partneri kooskõlastatud tegevuskava põhjal igaks eelarveaastakse partnerluslepingu lisa sõlmimise;“

Põhjendus: sõnastus on täpsustatud.

 

8. Punkt 5.3.2.3

Ühikuhinna alusel kulude hüvitamise põhimõtted:

1) kui koolituse lõpetanute arv on 90 kuni 100 protsenti, siis on abikõlblik kõigi osalejate koolitustundide arvu alusel arvutatud hüvitis;

2) kui koolituse lõpetanute arv on vahemikus 51 kuni 89 protsenti, siis vähendatakse proportsionaalselt vastavalt lõpetanute protsendimäärale osalejate koolitustundide arvu alusel arvutatud kogu hüvitise suurust.

Tunnistati kehtetuks

Põhjendus: vastavusse viimine programmi muudatustega kinnitatud Haridus- ja Teadusministri 6.augusti 2013.a. käskkirjaga nr 381

 

17.03.2014

Tänuüritus

6. märtsil 2014 toimus Tallinnas programmi Primus lõpetamine, tänuüritus partneritele. Vaata fotomeenutusi üritusest programmi Facebooki lehel

Koostöö

Programmil Primus on 21 partnerit: 19 kõrgkooli, Eesti Üliõpilaskondade Liit ja Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus. Tutvu partnerite täpsema nimekirjaga.

Primuse fännileht

Jälgi programmi Primus fännilehte Facebookis. Seal kajastame uudiseid, põnevamaid sündmusi ja just seal on võimalik näha ka pilte toimunud üritustest.

Kalender

Toimunud ürituste, seminaride, sündmuste ja koolituste nägemiseks heida pilk elluviija kalendrisse ning partnerite korraldatavate ürituste kalendrisse.