9

Milliseid toetusi on erivajadusega üliõpilasel võimalik saada? 

Puudega üliõpilastel on õigus kõigile puudega inimeste sotsiaaltoetustele ja teenustele. Toetusi ja teenuseid pakuvad erinevad tasandid – riik, Euroopa Liidu institutsioonid, kohalikud omavalitsused, mitmesugused organisatsioonid ja kõrgkoolid. Puudega inimeste sotsiaaltoetused sõltuvad nende puude raskusastmest, mis määratakse kindlaks, lähtudes inimese tervise seisundist, tegutsemisvõimest, elukeskkonnast, talle kättesaadavast abist, toetuse vajadusest ning puudest tulenevatest lisakuludest (nt eriseadmed, hooldus või rehabilitatsioon või transpordi, tööhõive või õppimisega seotud lisakulud).


Toetuste ja teenuste pakkumise eesmärk on parandada isikute võimalusi osaleda ühiskonnas teistega võrdsetel alustel ning korvata põhjendamatuid erisusi või takistusi, mis võivad ette tulla.


  1. Kui on reaalne vajadus toetuse või teenuse järele, tuleb seda julgelt taotleda. Oma õiguste kasutamine on aktiivse kodaniku tunnus.

 

Riigi tasandi toetused ja teenused 

Euroopa Liidu Sotsiaalfondist kaasrahastatava programmi Primus raames on erivajadusega üliõpilasel võimalik taotleda stipendiumi või ühekordset toetust erivajadusest tingitud ning õpingutega seotud lisakulude katteks. Stipendiumi saab taotleda perioodiliste tugiteenuste (nt isiklik abistaja, viipekeeletõlk, transport) ja toetust ühekordsete või ebaregulaarsete teenuste eest tasumiseks.


  1. Stipendiumi või toetust taotledes peab taotleja esmalt kindlaks tegema, kas taotletavaid teenuseid või abivahendeid ei rahastata Sotsiaalkindlustusameti või Haigekassa vahenditest.


Üliõpilane esitab taotluse stipendiumi või toetuse saamiseks elektroonilises taotluskeskkonnas või paberkandjal oma kõrgkooli erivajadusega üliõpilaste kontaktisikule.


Info stipendiumi ja vajalike lisadokumentide kohta ning taotlusvorm koos täitmisjuhistega on programmi Primus kodulehel


Isikliku abistaja teenuse ja transporditoetuse kohta annab lisainfot

Eesti Liikumispuudega Inimeste Liit (elil@elil.ee), viipekeeletõlke

teenuse vajadusest tuleb teavitada oma õppeasutust, kes pöördub

taotlusega Haridus- ja Teadusministeeriumi poole (hm@hm.ee,

tel 7 350 210).

Lae alla .pdftoetused_files/Primus_Archimedes.pdf