16

Teavitus- ja tugisüsteemi kavandamine


Juurdepääsu tagamine on kõrgkooli strateegilise arendamise osa

Erivajadusega üliõpilaste toetamine on osa kõrgharidusele juurdepääsu tagamisest ning see peaks olema üks kõrgkooli strateegilise arendamise eesmärke ja kvaliteedisüsteemi osa. See eeldab, et füüsiline ja sisuline juurdepääs haridusele on kaardistatud vähemalt eespool nimetatud valdkondade ulatuses.


Kaardistamisse on oluline kaasata nii eri osapooli kõrgkoolist (haldustöötajad, õppejõud, üliõpilased) kui kõrgkooliväliseid spetsialiste (puuetega inimeste organisatsioonid, kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötajad) ning tulemused peaksid olema kõigile üliõpilastele ja kõrgkooli töötajatele kättesaadavad. Puuetega inimeste organisatsioonid võivad anda kõrgkoolidele infot ja töövahendeid kaardistuse ja tegevuskava koostamiseks; samuti on koostöös nendega võimalik kavandada koolitusi ja teavitusüritusi kõrgkooli töötajatele ja üliõpilastele.


Kaardistuse põhjal koostatud juurdepääsu parandamise tegevuskava täitmist tuleks regulaarselt jälgida. Tegevuskava võib olla vormistatud eraldi dokumendina või osana kõrgkooli arengukavast vm üldisest strateegiadokumendist.


Juurdepääsetavuse arendamiseks on vaja ressursse. Eelkõige tegevuse algfaasis on oluline tagada rahastus projektidele, millega süsteemile pannakse alus.


Töötajate teavitamine ja koolitus

Et juurdepääsetavuse põhimõtted kõrgkooli igapäevatöös realiseeruksid, on oluline pöörata tähelepanu õppejõudude, teiste kõrgkooli töötajate ja üliõpilaskonna teavitamisele ja koolitamisele.


  1. Kaasav hoiak ja hea tahe on olulisemad kui raha jm ressursid.


Üliõpilaskonna teadlikkuse tõstmisel saavad palju ära teha üliõpilasesindus ja üliõpilasorganisatsioonid.


Juurdepääsetavuse ja erivajaduste teemasid tuleks käsitleda õppejõudude põhi- ja täienduskoolituses. Teiste kõrgkooli töötajate koolitamise või teavitamise ulatus sõltub nende konkreetsest töövaldkonnast. Üldpõhimõtetest tuleks teavitada kõiki kõrgkooli töötajaid.

Lae alla .pdfkavandamine_files/Primus_Archimedes.pdf