7

Kaasava hariduse põhimõtted


  1. Kaasav haridus tähendab, et kõigil õppijatel on õigus saada haridust vastavalt oma võimetele ja vajadustele.


Eesti hariduspoliitika lähtub kaasava hariduse põhimõtetest, mille kohaselt kõigil õppijatel on õigus saada haridust vastavalt oma võimetele ja vajadustele. Eesti on ühinenud kõigi olulisemate rahvusvaheliste inimõigusi või puuetega inimeste õigusi käsitlevate dokumentidega, mis käsitlevad ka õigust haridusele, nt:

 

  1. Inimõiguste ülddeklaratsioon (art 26): Kõigi õigus haridusele on vaieldamatu. /.../ Ilma hariduseta ei saa inimene ennast arendada, mis on inimese elu eesmärgiks ja kõige olulisemaks ühiskonna toimimise eelduseks.

  2. UNESCO Salamanca deklaratsioon (UNESCO, 1994:8): Kaasava orientatsiooniga tavakoolid on kõige tõhusam vahend, et võidelda diskrimineerivate hoiakutega, luua avatud kogukondi, rajada kaasav ühiskond ning jõuda kõigile kättesaadava hariduseni; lisaks on enamikul lastest võimalik saada tavakoolides tõhusalt haridust ning nii paraneb kogu haridussüsteemi tõhusus ning lõpptulemusena ka kulutasuvus.

  3. ÜRO puudega inimeste õiguste deklaratsioon (art 24 p 5): Osalisriigid tagavad puudega inimestele ilma diskrimineerimiseta ja teistega võrdsetel alustel juurdepääsu üldisele kolmanda astme haridusele, kutseharidusele, täienduskoolitusele ja elukestvale õppele. Selle eesmärgi saavutamiseks tagavad osalisriigid puudega inimestele põhjendatud ümberkorralduste tegemise.

  4. ÜRO puudega inimestele võrdsete võimaluste loomise standardreeglid (Reegel 6. Haridus): Riik peab tunnustama puudega laste, noorte ja täiskasvanute võrdsete võimaluste põhimõtet alus-, põhi-, gümnaasiumi- ja kõrgharidusele integreeritud vormis. Riik peab tagama, et puudega inimeste haridus oleks haridussüsteemi integraalne osa.

  5. Euroopa Komisjoni võrdse kohtlemise direktiiv (art 4 – puudega inimesed): Tuleb tagada puudega inimestele tegelik mittediskrimineeriv ligipääsetavus teenustele, kaupadele, transpordile, majutusele etc.

  6. Selle tagamisele tuleb mõelda juba nende teenuste kujundamisel, toodete tootmisel ja hoonete projekteerimisel. Seega kohaldub direktiiv ka tootjatele. Lisaks ei tohi keelduda individuaalsetel juhtudel täiendavate meetmetest ligipääsetavuse tagamisel, kui inimene vajab lisaks veel mingit erikohtlemist (näiteks puudespetsiifika tõttu).

Lae alla .pdf7_files/Primus_Archimedes.pdf