Tugiteenused

Programmi Primus raames on kõigi partnerkoolide üliõpilastel võimalik taotleda stipendiumi järgmiste õppetööga seotud tugiteenuste rahastamiseks:

 1. viipekeele tõlgi kasutamine õppetöös; 

 2. transport (sh sotsiaaltransport, invatakso) raske ja sügava liikumis- või nägemispuude puhul;

 3. isikliku abistaja teenus; 

 4. auditoorses töös abiõpetaja kaasamine; 

 5. logopeedi teenus; 

 6. IKT-lahendused (sh e-õpe, õppeteksti helindamine ja/või digitaliseerimine);

 7. õppematerjali paljundamine;

 8. muud põhjendatud teenused või kulud.


Puuetega inimeste igapäevase toimetuleku toetamiseks pakuvad mitmeid nimetatud teenuseid ka kohalikud omavalitsused. Erivajadusega üliõpilasel on võimalik taotleda stipendiumi, kui ta vajab samu teenuseid seoses õppetöös osalemisega.


 1. Eelkõige rehabilitatsiooniteenuste ja abivahendite puhul peab taotleja kindlaks tegema, kas taotletavaid teenuseid või abivahendeid ei rahastata Sotsiaalkindlustusameti või Haigekassa vahenditest.


Tugiteenuste piirmäärad täiskoormusega õppe puhul 2011/2012. õppeaastal:

 1. viipekeele tõlk – kuni 510 eurot/kuus 

 2. transport – kuni 95 eurot/kuus

 3. isiklik abistaja – kuni 95 eurot/kuus 

 4. õppematerjali paljundamine – kuni 30 eurot/kuus


Stipendiumide eraldamise põhimõtete kohta vt lisa Primuse kodulehel (http://primus.archimedes.ee > Erivajadusega õppija > Praktilisi juhiseid). 


Üliõpilaste isikliku abistaja teenust korraldab Eesti Liikumispuudega Inimeste Liit (http://www.elil.ee, lisainfo elil@elil.ee)


Mitmes koolis välja töötatud teenuseid vastavalt oma üliõpilaste vajadustele ja kõrgkooli võimalustele.

Nt Tartu Ülikooli ja Tallinna Ülikooli raamatukogud korraldavad nägemispuudega üliõpilastele kuulderaamatute sisselugemist, TÜ raamatukogu pakub nägemis- ja liikumispuudega üliõpilastele raamatute kojukannet.

 

Täpsem info kõrgkoolide veebilehtedelt ja erivajadusega üliõpilaste kontaktisikutelt.

23

Lae alla .pdf23_files/Primus_Archimedes.pdf