Erivajadusega õppija vajaduste hindamine

 1. Üliõpilase erivajaduste kindlakstegemine on hädavajalik samm, et teda parimal moel toetada.


 2. Vajaduste hindamine on süstemaatiline infokogumisprotsess, mis aitab välja selgitada

 3. -üliõpilase tugevad küljed

 4. -tugiteenuste või kohanduste vajaduse (alus tegevuse planeerimiseks)

 5. -vajalikud ressursid (alus toetuse taotlemiseks)


 6. Hea tava kohaselt toimub hindamine üliõpilase ja hindajate koostöös


 7. Vajaduste hindamine koosneb järgmistest etappidest:

 8. -üliõpilane annab vastuvõtul teada oma erivajadusest

 9. -hindamisintervjuul üliõpilase vajaduste väljaselgitamine üliõpilase, kontaktisiku/nõustaja, õppejõudude ja vajaduse korral muude spetsialistide koostöös

 10. -tegevuskava koostamine tugiteenuste ja õppetöö kohanduste kavandamiseks ja ajakava kindlaksmääramiseks

 11. -asjaosaliste teavitamine, rollide ja vastutusalade kindlaksmääramine

 12. -vajaduse korral toetuse, stipendiumi taotlemine


 13. Intervjuu on vajaduste hindamise olulisim komponent, kuna üliõpilane on parim ekspert oma erivajaduse alal ning saab selgitada, millist mõju erivajadus tema toimetulekule avaldab, mis meetmed või abivahendid on varem hästi toiminud ning mida ta vajab nüüd, et õpingutega edukalt toime tulla


Soovitusi intervjueerijale:

 1. -kasuta arusaadavat keelt ja terminoloogiat

 2. -järgi struktuuri! intervjuu on sihipärane vestlus, mille eesmärk on välja selgitada üliõpilase tugevad küljend ning valdkonnad, milles ta vajab tuge

 3. -väldi suunatud küsimusi - sa ei saa eeldada, et tead, millised on üliõpilase vajadused

 4. -väldi eelarvamusi

 5. -võta intervjuuks piisavalt aega, ära kiirusta

20

Lae alla .pdf20_files/Primus_Archimedes.pdf