19

 1. erivajaduste alase teabe käsitlemisel järgitakse andmekaitsenõudeid (vt allpool)

 2. vastuvõtutöötajad on erivajadusega õppijate vastuvõtutingimustest ja nõuetest teadlikud ning oskavad sisseastujaid sobivalt nõustada ja toetada 

 3. toimib teavitussüsteem, mille kaudu info liigub konfidentsiaalselt vastuvõtutöötajate ja teiste osakondade vahel

 4. võimalik on kehtestada täiendavaid vastuvõtutingimusi, sh

 5. - piirarvude, kvootide süsteem
  - sisseastumiseks vajalike punktide arvu vähendamine  
  - erivajadusega üliõpilastele reserveeritud kohad 


Delikaatsete isikuandmete töötlemine

 1. 1.Erivajadusega üliõpilaste andmeid töödeldes järgitakse  Isikuandmete kaitse seadust,  mis käsib kaitsta ühtviisi nii tavalisi isikuandmeid kui ka delikaatseid isikuandmeid, mille hulka kuuluvad mh puudeid ja terviseseisundit käsitlevad andmed.

 2. 2.Delikaatsete isikuandmete töötlemine tuleb registreerida  Andmekaitse Inspektsioonis.

 3. 3.Delikaatsete isikuandmete töötlemise registreerimistaotlus, koos nõutavate lisadega tuleb Andmekaitse Inspektsioonile esitada vähemalt 1 kuu enne andmete töötlemise alustamist  ning saama andmete töötlemisele heakskiidu andmekaitse järelevalveasutuselt.

 4. 4.Registreerimistaotluse peab katma kõik tegevused ja toimingud isikuandmete töötlemisel.

 5. 5.Isikuandmete kaitse seadusest tulenevalt on delikaatsete isikuandmete registreering kehtiv 5 aastat.

 6. 6.Registreerimistaotlust ei pea esitama, kui on määratud  isikuandmete kaitse eest vastutav isik  kellel on kohustus rakendada kõiki isikuandmete töötlemisele esitatud nõudeid.

 7. 7.Teatis isikuandmete kaitse eest vastutava isiku määramise kohta  tuleb esitada andmekaitse inspektsioonile.


Lisainformatsiooni delikaatsete isikuandmete töötlemise,  registreerimise ja juhiste kohta leiab Andmekaitse Inspektsiooni kodulehelt

Lae alla .pdf19_files/Primus_Archimedes.pdf