18

Soovitusi arendustööks kaardistusvaldkondade kaupa


Kõrgkooli vastuvõtu eelne tegevus

Erivajadusega üliõpilaste puhul on oluline alustada koostööd potentsiaalsete üliõpilastega juba eelmisel haridustasemel. Kaasa aitavad toimivad sidemed erivajadusega inimeste organisatsioonide, üldharidusasutuste ja kõrgkoolide vahel.


Eeltegevuste eesmärk on potentsiaalsete üliõpilased üles leida ning julgustada neid kaaluma edasiõppimise  võimalusi, teavitades neid sisseastumistingimustest, erialadest ja õppetöö ajal pakutavatest tugiteenustest. 


On oluline, et kõrgkoolis pakutavaid erialasid ja vastuvõtutingimusi käsitlevat infot antakse mitmes alternatiivses vormis (trükituna, telefonitsi, veebilehel, infoüritustel jne).


Avatud uste päevad ja muud samalaadsed üritused tuleb läbi viia erivajadusega inimestele juurdepääsetavas asukohas ning kuulmispuudega inimestele tagada viipekeeletõlge. 


Vastuvõtt ja “hea vastuvõtu tava”

 1. vastuvõtutingimustega tagatakse võrdsed võimalused kõikidele kandideerijatele, sh

 2. -kehtestatud on põhimõtted erivajadusega õppijate vastuvõtuks

 3. -kandideerimisel ja registreerimisel kasutatavad vormid on kättesaadavad elektrooniliselt

 4. erivajadusega üliõpilaskandidaatidel on ülevaade kõikides sisseastumisel kasutatavatest võimalustest, samuti on juba vastuvõtul võimalik saada selget infot õppetöö ajal kasutatavatest tugiteenustest 


 5. Näide: kõrgkooli tutvustavates trükistes, rebaseteatmikus on teavet erivajadusega üliõpilaste tugiteenuste kohta.

 6. üliõpilaskandidaatidel on võimalik teavitada oma erivajadusest ning taotleda vajaduse korral tugiteenuseid või sisseastumiseksamite, -katsete, -testide kohandamist, nt

 7. -lisaaeg

 8. -oma ruum

 9. -lisavalgustus

 10. -ülesanded suuremas kirjas

 11. -arvuti kasutamise võimalus (arvuti kirjutusvahendina)

 12. -viipekeeletõlgi/isikliku abistaja kasutamise võimalus

Lae alla .pdf18_files/Primus_Archimedes.pdf