15

Olukorra kaardistamine

Kõrgharidusele juurdepääsu ning erivajadusega õppijate vajadustega arvestamise olukorda kaardistades tuleks tähelepanu pöörata järgmistele valdkondadele:


 1. 1.Kõrgkooli strateegiline arendamine

 2. Kas juurdepääsu tagamine ja erinevate vajadustega üliõpilastega arvestamine on kõrgkooli strateegilise arendamise eesmärkide hulgas ja kvaliteedisüsteemi osa?

 3. 2.Kõrgkooli vastuvõtu eelne tegevus

 4. Kuidas tulevasi üliõpilasi teavitatakse sisseastumisel võimalikest kohandustest ja tugiteenustest ning erivajadusega üliõpilaste tugiteenustest ja võimalustest?

3. Vastuvõtt

 1. Kuidas on tagatud võrdsed võimalused?

 2. Kas on kehtestatud alternatiivseid vastuvõtutingimusi?

 3. Kuidas alternatiivne vastuvõtusüsteem töötab?

4. Erivajadusega õppija vajaduste hindamine

 1. Millest vajaduste hindamine koosneb?

 2. Kas üliõpilasega tehakse intervjuu? Kuidas seda struktureerida?

 3. Kas kõrgkoolis on erivajadusega õppijate kontaktisik? Mis on tema ülesanded?

 4. Kuidas ja keda väljaselgitatud vajadustest teavitada?

5. Tugiteenused ja tehnilised abivahendid

 1. Milliseid tugiteenuseid saavad kasutada üliõpilased?

 2. Mis tehnilisi abivahendeid üliõpilasele pakutakse?

 3. Kas õppematerjal on üliõpilasele kättesaadav (raamatukogu kasutamine, paljundusvõimalused)?

 4. Kas ja kuidas nõustatakse üliõpilast enesejuhtimise, õpioskuste ja karjääriteemadel (sh töövõimalused)?

 5. Milliseid tugiteenuseid saavad kasutada töötajad? Kust nad saavad infot erivajaduste kohta?

 6. Kuidas kohandatakse õppematerjale? Kas õppejõududel on võimalik saada abi õppematerjalide kohandamisel?

 7. Kuidas kohandatakse õppetööd?

6. Juurdepääs õpikeskkonnale

 1. Kas kõrgkooli õppe- jm hooned (ühiselamud, raamatukogu, haldushooned jne) on juurdepääsetavad?

 2. Kas erivajadusega üliõpilastele on tagatud juurdepääs infosüsteemidele? E-õppe võimalustele?

7. Hindamissüsteem ja eksamikorraldus

 1. Kuidas on võimalik kohandada hindamis- ja eksamisüsteemi?

 2. Milliseid alternatiivseid hindamismeetodeid kasutatakse?

Lae alla .pdf15_files/Primus_Archimedes.pdf