Õpetamine on õppimine

VÕTA hindamise ja nõustamise toetamise kord

Primus programmi tegevus 3 - VÕTA kvaliteedi arendamine - üheks alategevuseks on VÕTA hindajate toetamine, mille raames on võimalik partnerkoolidel maksta VÕTA hindamisega tegelevatele inimestele maksta töötasu. 

Mis on VÕTA hindamise ja nõustamise toetamise eesmärk?
 
VÕTA nõustamise ja hindamise toetamise eesmärk on
  • laiendada VÕTA kasutamist,
  • parandada hindamise kvaliteeti,
  • motiveerida hindajaid.
 
Kuidas toimub VÕTA hindamise ja nõustamise toetamine programmi Primus vahenditest?
 
VÕTA hindamise toetamine programmi Primus kaudu toimub vastavalt programmi elluviija poolt partnerile vastavateks tegevusteks kinnitatud eelarvele.
VÕTA hindamise toetamine toimub VÕTA võrgustiku poolt välja töötatud VÕTA hindamise ja nõustamise toetamise korra alusel.
 
 
VÕTA hindamise toetamise korral võib kõrgkool maksta töötasu VÕTA taotlust hindavale õppejõule, eksperdile või hindamiskomisjonile.
Programmi Primus vahenditest hüvitatakse kõrgkooli poolt taotletud ja selleks eraldatud vahenditest hindaja töötasukuludest 95%.
 
Millal ja kuidas tuleb esitada vajalikud dokumendid?
 
VÕTA hindamise ja nõustamise toetamise kuludokumendid esitab partner oma kõrgkooli väljamakse taotluse (VMT) kaudu. 
Partner esitab VMT kahekuuliste perioodide kaupa.
Kuludokumendid lähevad sellesse väljamakse taotlusesse, millisel perioodil on täidetud järgnevad tingimused:
  • kulu tekkinud;
  • tegevus (hindamine) lõpetatud;
  •  kuludokumendid tasutud. 
 
Milliseid dokumente on vaja esitada toetuse taotlemisel?
 
Partner esitab koos VMT-ga dokumentide koopiad, mille alusel on õppejõule või eksperdile töötasu makstud – nt  tööleping, töölepingu muudatus, lisatasu määramise korraldus, osalise koormusega töötamise puhul tööajatabel, võlaõiguslik leping  ja lepingu alusel tehtud tööde üleandmise-vastuvõtmise akt, vms.  Nimetatud dokumentide juurde ei ole vaja esitada partneri poolt VÕTA hindajate, ekspertide ja hindamiskomisjonide otsuste koopiaid, kuid on vajalik, et kõikidest toimunud hindamistest jääks kõrgkooli kontrolljälg ning nimetatud dokumendid säilitataks võimalike tulevaste auditite jaoks.
Partner võib ise valida kui sageli ta soovib oma hindajatele ja nõustajatele tasu maksta – kas iga kuu või näiteks kord kvartalis või kord poolaastas.
Toimunud hindamised kantakse vastavatesse statistikavormidesse.
 
Kui on lisaküsimusi VÕTA hindamise ja nõustamise kohta, siis alati võib küsida Primus programmi tegevus 3 koordinaatorilt.

Tänuüritus

6. märtsil 2014 toimus Tallinnas programmi Primus lõpetamine, tänuüritus partneritele. Vaata fotomeenutusi üritusest programmi Facebooki lehel

Koostöö

Programmil Primus on 21 partnerit: 19 kõrgkooli, Eesti Üliõpilaskondade Liit ja Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus. Tutvu partnerite täpsema nimekirjaga.

Primuse fännileht

Jälgi programmi Primus fännilehte Facebookis. Seal kajastame uudiseid, põnevamaid sündmusi ja just seal on võimalik näha ka pilte toimunud üritustest.

Kalender

Toimunud ürituste, seminaride, sündmuste ja koolituste nägemiseks heida pilk elluviija kalendrisse ning partnerite korraldatavate ürituste kalendrisse.