Õpetamine on õppimine

Kvaliteedijuhtimine kõrgkoolis

Kvaliteedijuhtimine kõrgkoolis protsessi kirjeldus

Kvaliteedijuhtimine kõrgkoolis ja Kvaliteedijuhtimine kõrgkoolis II protsessi eesmärgid on:

1) aidata kaasa kõrgkoolide kvaliteedijuhtimise süsteemi arendamisele ja kõrgkoolide töö tulemuslikkuse tõstmisele;

2) võimaldada kõrgkoolil selgitada välja oma tugevad küljed ja parendusvaldkonnad, mille põhjal saab planeerida parendustegevusi ja jälgida edusamme;

3) jagada kogemusi kõrgkoolide kvaliteedijuhtimise süsteemidest;

4) suurendada Eesti kõrgkoolide konkurentsivõimet tervikuna ning tõsta/toetada kõrgkoolide läbilöögivõimet Euroopa Liidus ja muus maailmas;

5) toetada edukat institutsionaalse akrediteerimise läbimist.

Kvaliteedijuhtimine kõrgkoolis:

Protsessi käigus analüüsib kõrgkool oma tegevust ning tugevusi ning parendusvaldkondi.

Protsessi tegevused on:

1) kõrgkoolide enesehindamismeeskondade liikmete koolitamine,

2) kõrgkooli enesehindamine läbiviimine ja enesehindamisraporti koostamine,

3) välishindajate koolitamine,

4) kõrgkooli hindamine välishindajate poolt, tagasisideraporti koostamine ja esitamine, tuues välja kõrgkoolile tugevused ja parendusvaldkonnad.

Kvaliteedijuhtimine kõrgkoolis - jätkuprotsess

Protsessi eesmärgiks on enesehindamisest saadud tagasisidele tuginedes parendusprojektidest lähtuvalt parendustegevuste elluviimine, et toetada kõrgkooli kvaliteedijuhtimise süstemaatilist arengut. Parendusprojektid toetavad kooli strateegiliste eesmärkide saavutamist ning võimaldavad süsteemselt täiustada kõrgkooli juhtimist.

Protsessi etapid on:

1) Parendusvaldkondade ja parendusprojektide määratlemine

2) Parendusprojekti(de) elluviimine

3) Välishindamine

4) Tagasisideseminar

 

Pilootprojektis Kvalteedikindlustamine 2009 osalesid Tartu Ülikooli loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Narva kolledž, Tallinna Tehnikaülikooli mehaanikateaduskond, Eesti Maaülikool, Tartu Tervishoiu Kõrgkool, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, Mainori Kõrgkool ja Sisekaitseakadeemia.

 Kvaliteedijuhtimine kõrgkoolis 2010-2011 aastal osalesid Tallinna Tehnikaülikool, Eesti Kunstiakadeemia, Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledž, Eesti Infotehnoloogia Kolledž, Eesti Mereakadeemia ning Lääne-Viru Rakenduskõrgkool.

Kvaliteedijuhtimine kõrgkoolis jätkuprogrammis osalesid 2010-2011 aastal Tartu Ülikooli loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Narva Kolledž, Tallinna Tehnikaülikooli mehaanikateaduskond, Eesti Maaülikool, Tartu Tervishoiu Kõrgkool, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, Mainori Kõrgkool ja Sisekaitseakadeemia.  Kõik jätkuprotsessis osalejad valisid  kolm parendusprojekti ja viisid need ellu. Parendusprojektidest ülevaade asub valminud materjalide all. 

Kvaliteedijuhtimine kõrgkoolis 2011-2012 protsessis osalevad Tallinna Tehnikaülikooli Kuressaare Kolledž, Tallinna Tehnikakõrgkool, Tartu Kõrgem Kunstikool ja Eesti Üliõpilaskondade Liit.

Valminud materjalid:

1. Valk, A. (2010). Kõrgkoolide kvaliteedi hindamise indikaatorid, 39 lk, SA Archimedes Primus programm

2. Lorenz, A., Tina, A. (2010). Pilootprojekti Kvaliteedikindlustamine kõrgkoolis analüüs, 31 lk, SA Archimedes Primus programm. Inglise keeles - Quality assurance in Institutsion of Higher Education.

3. Kvaliteedijhtimine kõrgkoolis - parendusprojektid (2011) - kokkuvõte jätkuprogrammis osalenud kõrgkoolide projektidest ja tulemustest.

4.Pääsukene, A.-L. (2012) "Kvaliteedijuhtimine kõrgkoolis 2011-2012" osalejate tagasiside - tagasiside küsitluse kokkuvõte

Tänuüritus

6. märtsil 2014 toimus Tallinnas programmi Primus lõpetamine, tänuüritus partneritele. Vaata fotomeenutusi üritusest programmi Facebooki lehel

Koostöö

Programmil Primus on 21 partnerit: 19 kõrgkooli, Eesti Üliõpilaskondade Liit ja Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus. Tutvu partnerite täpsema nimekirjaga.

Primuse fännileht

Jälgi programmi Primus fännilehte Facebookis. Seal kajastame uudiseid, põnevamaid sündmusi ja just seal on võimalik näha ka pilte toimunud üritustest.

Kalender

Toimunud ürituste, seminaride, sündmuste ja koolituste nägemiseks heida pilk elluviija kalendrisse ning partnerite korraldatavate ürituste kalendrisse.