Õpetamine on õppimine

Uuringuprojektid

Üliõpilaste tagasiside Eesti kõrgkoolides (2014)
Poliitikauuringute Keskus Praxis/ Haaristo, H.-S.
Vt uuringu lõpparuannet (*.pdf)

 Valmis
   

Õppejõu töö hindamine (2014)
Tallinna Ülikooli haridusinnovatsiooni keskus/ Heidmets, M., Vilgats, B., Vanari, K., Niit, Ö., Slabina, P., Ivanonv, S.
Vt uuringu lõpparuannet (*.pdf)

 Valmis
   

Õppejõud ja üliõpilane: rollikäsitluse vaade (2014)
Tartu Ülikool / Vadi, M., Reino, A., Aidla, A.
Vt uuringu lõpparuannet (*.pdf)

 Valmis
   

Rakenduskõrgharidus Euroopa kõrgharidusruumis: väljundid, institutsioonid ja toimemudelid 2020 (2013-2014)
Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu / Lend, E., Tamm, J., Kõiv, K., Ernits, Ü., Kergand, K., Praun, J.
Vt uuringu lõpparuannet (*.pdf)

 Valmis
   

EUROSTUDENT V (2013)
Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus RAKE / Espenberg, K.
Vt uuringu lõpparuannet (*.pdf)

 Valmis
   
Üliõpilaskandidaatide valikuid mõjutavad tegurid Sisseastumis Infosüsteemi (SAIS) andmete põhjal (2013)
SA Archimedes programm Primus/ Kaldma, T. ja Riisalu, H.
Vt uuringu lõpparuannet (*.pdf)
 Valmis
   
Akadeemilise personali tööstressi ja läbipõlemise ohjamise meetmed (2009-2013)
Tallinna Tehnikaülikool/ Teichmann, M.
Vt uuringu tutvustust, .ppt esitlust ja uuringuprojekti veebilehte
Valmis
   

Algaja õppejõud kõrgkoolis - kohanemine ja toimetulek (2009-2013)
Tartu Ülikool/ Karm, M.
Vt uuringu tutvustust ja ppt esitlust vt uuringuaruannet

Valmis
   

Eesti õppejõud 2012. Taust, ajakasutus, töömotivatsioon, õpetamine, teadustöö ja rahulolu
Poliitikauuringute keskus Praxis/ Mägi, E., Kirss, L., Haaristo, H.-S., Nestor, M., Batueva, V.
Vt uuringuaruannet

Valmis
   

Eesti kõrgkoolide 2009. aasta vilistlaste uuring (2010-2011)
Tartu Ülikool/ Eamets, R.
Vt uuringu tutvustust, kokkuvõtvat trükist (.pdf) ja kokkuvõtet

 Valmis
   

Eesti keel kõrghariduse ja teaduskeelena (2011-2012)
Tallinna Ülikool/ Nemvalts, P.
Vt uuringu tutvustust, uuringu sisuaruanne, lõpparuanne.

 Valmis
   
Elukestev õpe kõrgkoolis: õpiprotsessi toetav keskkond (2011-2012)
Tallinna Ülikool/ Saar, E.
Vt uuringu tutvustust, uuringuaruanne "Mittetraditsiooniline tudeng kõrgkoolis"
 Valmis
   

ePortfoolioga õpiväljundite saavutamise ja hindamise tugisüsteem e-õppes (ePoAbi) (2011-2012)
Tallinna Ülikool/ Pata, K.

Vt uuringu tutvustust, uuringuaruanne "Epoabi – e-Portfoolioga õpiväljundite saavutamise ja hindamise tugisüsteem e-õppes"

 Valmis
   

Erialaõppekeele arendamisvajaduse uuring (2011-2012)
Tallinna Ülikool/ Metslang, H.
Vt uuringu tutvustust, uuringuaruanne ja muud materjalid

 Valmis
   
EUROTUDENG IV (2010-2011)
Haridus- ja teadusministeerium (Praxis)/ Kirss, L.
Vt uuringu tutvustust, trükist Eesti üliõpilaste eluolu 2010, Tudengite toetusskeemid teistes riikides
 Valmis
   
Hindamise vastavus kavandatud õpiväljunditele (2010)
Sisekaitseakadeemia/ Pilli, E.
Vt uuringu tutvustust, aruanne
 Valmis
   
Interkultuuriline sensitiivsus kui kaasaegses multikultuurilises keskkonnas toimetulekut mõjutav tegur (2009-2011)
Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused/ Must, A.
Vt uuringu tutvustust ja ppt esitlust, kokkuvõte
 Valmis
   
Kõrgkooli akadeemilist edukust mõjutavad tegurid (2009-2014)
Tartu Ülikool/ Realo, A.
Vt uuringu tutvustust, pdf esitlust ning loe raamatut "Kõrgkool ja psühholoogia"
Valmis
   
Rakenduslikud interdistsiplinaarsed haridusuuringud ja andmebaasid teadmistepõhise hariduspoliitika ning majanduse teenistuses (2009)
HTM (Tartu Ülikool RAKE)/ Kasemets, A., Veski, L., Kroos, K.
Vt uuringu aruannet, kokkuvõtet, artikkel (EPL, 17. märts 2010),
Valmis
   
Täiskasvanud kõrgharidust omandamas: õpingute ühildamine töö ja eraeluga (2009-2010)
Tallinna Ülikool/ Roosalu, T.
Vt uuringu ppt esitlust, kokkuvõtet, publikatsioone
Valmis
   

Tööturu väljakutsed kõrgharidusele, Eesti Euroopa kontekstis (2009-2013)
Tallinna Ülikool/ Unt, M.
Vt uuringu tutvustust (s.h Vilistlasuuringu raport, publikatsioonid jm), 
tehtud töid ning "Tööturu väljakutsed kõrgharidusele" kogumikku.

Valmis
   

Õiglane ligipääs kõrgharidusele Eestis (2009-2010)
Eesti Üliõpilaskondade Liit/ Mägi, E., Kirss, L.
Vt kokkuvõtet, trükist Missugune on Eesti üliõpilaskond

Valmis
   
Õppejõudude õpetamisoskuste arendamise mõju kõrgkooliõppe kvaliteedile (2011-2012)
Tartu Ülikool, Tallinna Ülikool/ Karm, M.
Vt uuringu tutvustust, aruannet
 Valmis
   
Üliõpilaste töötamise fenomen Eesti kõrghariduses (2010-2011)
Tartu Ülikool/ Jaakson, K.
Vt uuringu tutvustustkokkuvõtet, artiklit (European Journal of Higher Education) ja kokkuvõtvat raamatut (.pdf)
 Valmis
   

Keskhariduse lõpetajate valikud (2011)
Praxis (L.Kirss)
Vt uuringu tutvustust ja lõppraportit.

 Valmis
   
Kõiki Primuse toel rahastatud uuringuid hõlmavat põhjalikku koondtabelit näeb siit.  

Tänuüritus

6. märtsil 2014 toimus Tallinnas programmi Primus lõpetamine, tänuüritus partneritele. Vaata fotomeenutusi üritusest programmi Facebooki lehel

Koostöö

Programmil Primus on 21 partnerit: 19 kõrgkooli, Eesti Üliõpilaskondade Liit ja Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus. Tutvu partnerite täpsema nimekirjaga.

Primuse fännileht

Jälgi programmi Primus fännilehte Facebookis. Seal kajastame uudiseid, põnevamaid sündmusi ja just seal on võimalik näha ka pilte toimunud üritustest.

Kalender

Toimunud ürituste, seminaride, sündmuste ja koolituste nägemiseks heida pilk elluviija kalendrisse ning partnerite korraldatavate ürituste kalendrisse.