Õpetamine on õppimine

Erialastipendiumid 620 üliõpilasele toetavad majanduse kasvuvaldkondi

Haridus- ja teadusminister Jevgeni Ossinovski kinnitas oma käskkirjaga õppekavade loetelu, millel õppivatele tudengitele saab programmi Primus kaudu hakata alates uuest õppeaastast maksma erialastipendiumi. Tõukefondide vahenditest makstavate erialastipendiumidega loodetakse suunata noorte valikuid majanduse kasvuvaldkondades vajalike erialade kasuks.

Majanduse kasvuvaldkondade määramisel on lähtutud OECD ja Euroopa Liidu metoodikast ja nn nutika spetsialiseerumise protsessist, mille raames on Eestis välja selgitatud need ettevõtluse valdkonnad, milles on keskmisest suurem kasvupotentsiaal ja loodav lisandväärtus. Loetelus on 51 õppekava.

Õppekavade valimisel võeti aluseks Arengufondi analüüsi tulemused, mis on valminud koostöös paljude ettevõtjate ja teadlastega. Analüüsi kohaselt on tugevama potentsiaaliga kasvualad info- ja kommunikatsioonitehnoloogia, tervisetehnoloogiad ja –teenused ning ressursside väärindamine erinevate tehnoloogiate kasutamise abil.

Haridus- ja Teadusministeeriumi esmane valik lähtus õppekavade eesmärkide ja õpiväljundite seotusest kasvualadega. Järgmises etapis hindas õppekavu Arengufond koostöös tööandjatega, lähtudes tööturu ja ühiskonna vajadustest. Toetatavad õppekavad on jaotatud kahte gruppi. Esimeses grupis on nutika spetsialiseerumisega tihedamalt seotud õppekavad, kus hakkavad erialastipendiume saama kuni pooled 2014/2015 sisse astunud üliõpilastest. Teises grupis aga nutika spetsialiseerumisega nõrgemalt seotud õppekavad, kus eraldatakse erialastipendiume kuni kolmandikule 2014/2015 sisse astunud üliõpilastest.

Kõrgkooliti jagunevad toetatavad õppekavad järgmiselt: Tallinna Tehnikaülikool – 30, Tartu Ülikool – 13, Eesti Maaülikool – 5, IT Kolledž – 2, Tallinna Tehnikakõrgkool – 1.

Erialastipendiumi suurus on 160 eurot kuus. Stipendiumi makstakse 10 kuud õppeaastas ja seda on õigus taotleda alates I semestrist. Stipendiumifondi eelarve 2014/2015. õppeaastal on üks miljon eurot, mis võimaldab maksta erialastipendiumi 620-le üliõpilasele. Stipendiumide maksmist korraldavad kõrgkoolid.

Praxise uuring „Koolilõpetajad ja nende karjäärivalikud“ tõendab, et noorte erialavalikuid on võimalik suunata stipendiumide maksmise kaudu. Uuringus tõdeti, et märgatav hulk humanitaarias ja kunstide valdkonnas edasiõppimist kavandanud noortest oli nõus asuma õppima loodus- või täppisteadusi, kui riik maksaks selle eest lisastipendiumi.

Allikas: Haridus- ja Teadusministeerium

Lisainfo erialastipendiumide kohta programmi Primus veebilehel.

Tänuüritus

6. märtsil 2014 toimus Tallinnas programmi Primus lõpetamine, tänuüritus partneritele. Vaata fotomeenutusi üritusest programmi Facebooki lehel

Koostöö

Programmil Primus on 21 partnerit: 19 kõrgkooli, Eesti Üliõpilaskondade Liit ja Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus. Tutvu partnerite täpsema nimekirjaga.

Primuse fännileht

Jälgi programmi Primus fännilehte Facebookis. Seal kajastame uudiseid, põnevamaid sündmusi ja just seal on võimalik näha ka pilte toimunud üritustest.

Kalender

Toimunud ürituste, seminaride, sündmuste ja koolituste nägemiseks heida pilk elluviija kalendrisse ning partnerite korraldatavate ürituste kalendrisse.